Devizni poslovi

. . . .

Eurobanka nudi sve vrste deviznih konverzija (dinar prema vodećim stranim valutama, strana valuta prema stranoj valuti) po najboljim tržišnim cenama, koristeći ekspertizu Eurobank grupacije na deviznim tržištima, kao i najnovija tehnička dostignuća za praćenje finansijskih tržišta.

. . . .

Tržišta novca

Eurobanka nudi atraktivne kamate na tržištu novca na dinarske i depozite indeksirane u stranoj valuti kao i devizne depozite sa različitim rokovima dospeća.

Hartije od vrednosti

Eurobanka a.d. Beograd omogućava svojim klijentima da kupe/prodaju sve vrste obveznica sa kojima se može trgovati na srpskom finansijskom tržištu (zapisi trezora Ministarstva finansija kao i obveznice stare devizne stednje Republike Srbije za čije servisiranje nam je ukazano poverenje).

Istraživačke i savetodavne usluge

Eurobanka a.d. Beograd nudi svojim klijentima finansijske usluge na osnovu dnevne analize najznačajnijih podataka sa finansijskih tržišta (tržište novca, devizno i tržište obveznica).

Strukturni proizvodi

Eurobanka a.d. Beograd je u poziciji da ponudi različite vrste strukturnih proizvoda koje zadovoljavaju sadašnje, kao i buduće potrebe naših klijenata:

  • devizni forward,
  • kamatni swap,
  • strukturni depoziti,
  • repo poslovi,
  • obveznice stare devizne štednje, itd.