Euro indeksirani depozit

. . . .

Dinarski depozit sa valutnom klauzulom u EUR

. . . .
 

Opis

Oročeni depozit u RSD sa valutnom klauzulom u EUR, koji nosi kamatu i vraća se deponentu na osnovu kursa EUR/RSD na dan dospeća.

Karakteristike/ Prednosti

  • RSD depozit sa karaktiristikama EURO depozita
  • Kamata obračunata u EUR, isplata u RSD
  • Feksibilni rokovi dospeća
  • Mogućnost reoročenja ili kupovine deviza bez dodatnih troškova i kursnih razlika
  • Zaštita vrednosti depozita u slučaju pada vrednosti dinara

Primer

13.01.2012. iznos od 10.000.000 RSD oročava se na 3 meseca po kamatnoj stopi od 3.00%, a po trenutno važećem kursu od 104.40 RSD. Na datum dospeća depozita (13.04.2012.), a nakon pripisa kamate depozit se po trenutno važećem kursu od 111.50 RSD razročava i vraća klijentu na račun u dinarima.ViEtDeVtRiCk

EUR protivvrednost
EUR 95.785,44

EUR protivvrednost+ 3%
EUR 96.501,86

EUR/RSD=111.50

Ukupni RSD Depozit
RSD 10.759.957,39

Bez obzira na depresijaciju dinara tokom perioda oročenja,vrednost depozita u evrima je očuvana i čak uvećana za iznos kamate