Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita za sve keš i refinansirajuće kredite

. . . .

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita za korisnike keš i refinansirajućih kredita

. . . .

Zahvaljujući saradnji sa AXA osiguranjem, Eurobank je obezbedila kao dodatnu pogodnost za korisnike gotovinskih i refinansirajućih kredita osiguranje od nemogućnosti otplate kredita.

Osiguranje obezbeđuje korisnicima kredita da prevaziđu teškoće u sledećim situacijama:

  • Prestanak radnog odnosa nastao mimo volje korisnika kredita
  • Smrti usled nezgode
  • Nastanak potpunog trajnog invaliditeta usled nezgode
  • Bolničko lečenje od posledica nezgode
Obezbedite sebi i svojoj porodici dodatnu finansijsku zaštitu. Uz kredit, izaberite osiguranje od nemogućnosti otplate kredita čime obezbeđujete finansijsku zaštitu i sigurnost tokom celog perioda otplate kredita.

U slučaju prestanka radnog odnosakoji je nastao mimo Vaše volje, AXA Osiguranje pokriva mesečne rate kredita dospele na plaćanje nakon prestanka radnog odnosa, do ukupno 12 meseci u toku period otplate kredita, sve dok ste nezaposleni i primate naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.

U slučaju nastanka potpunog trajnog invaliditeta ili smrti usled nezgode,AXA Osiguranje pokriva iznos ostatka glavnice duga po kreditu nastao od trenutka kada se desi osigurani slučaj, najviše do visine osigurane sume.

Za slučaj bolničkog lečenja koje traje u kontinuitetu 15 ili više dana, AXA Osiguranje isplaćuje 6 mesečnih rata kredita koje su dospele za plaćanje nakon početka bolničkog lečenja.

Klijenti na raspolaganju imaju jednu od ponuđenih opcija:

  1. Osiguranje korisnika kredita od gubitka zaposlenja i posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet)
  2. Osiguranje korisnika kredita od posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet) i bolničko lečenje

Reprezentativni primer:

Iznos kredita RSD

Rok otplate (meseci) NKSEKSRata

Ukupna premija osiguranja

300,000

4818,71%24,17%9.418

9.150

 

Za sve dodatne informacije o proizvodu posetite neku od ekspozitura Eurobank i obezbedite svojoj porodici i sebi dodatnu finansijsku zaštitu i sigurnu budućnost tokom otplate kredita.