Faktoring – novi način kratkoročnog finansiranja

Kliknite za oglas

Faktoring je usluga kojom Vam Eurobanka pruža jedinstvenu mogućnost da naplatite Vaša potraživanja za prodatu robu ili izvršene usluge pre dospeća za naplatu.

Banka otkupljuje kratkoročna potraživanja koja imate od Vaših Kupaca/Dužnika na osnovu dokumenata kojima se dokazuje postojanje potraživanja (fakture, otpremnice, privremene situacije, i sl.)

Faktoring se razlikuje od bankarskog kredita u tri glavna načina.
Prvo, naglasak je na vrednosti potraživanja (u osnovi finansijskih sredstava), a ne na bonitetu firme.
Drugo, faktoring nije kredit - to je kupovina vasih potraživanja.
Treće, bankarski kredit podrazumeva dve strane, dok posao faktoringa obuhvata tri.

Tri direktno uključene strane su:
  1. Prodavac robe/usluga, onaj ko prodaje potraživanja - klijent,
  2. Faktor - Eurobanka, i
  3. Kupac robe/usluga – dužnik
Prednosti faktoringa su sto:
  • se ne vidi u kreditnom birou,
  • nema potrebe za garancijom (hipoteka i slično) jer je predmet transakcije potraživanje,
  • u pitanju je kupoprodaja a ne zajam,
  • naplaćuje se kao dinarski kredit (2W repo + %, na godisnjem nivou)