Subvencionisani krediti za profesionalna vojna lica

Eurobank je proširila svoju ponudu stambenih kredita sa subvencionisanim kreditima za profesionalna vojna lica. U saradnji sa Ministarstvom Odbrane počeo je prijem zahteva za Program dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2017. U okviru programa Ministarstvo će svojim zaposlenima obezbediti sredstva neophodna za učešće za stambeni kredit kod Eurobank. Kredit je namenjen državljanima Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije sa statusom profesionalnog vojnog lica Vojske Republike Srbije.

Iznos kredita: do 100.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće:

  • Učešće države: 14% do 25% od kupoprodajne cene nekretnine (traženog iznosa kredita koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije)
  • Učešće klijenta: ukoliko je učešće države manje od 20%, profesionalno vojno lice mora da obezbedi lično učešće

Kamatna stopa:

  • Kredit banke: NKS 6mEuribor**+2,90%; EKS od 3,02% promenljiva**; kredit Republike Srbije: 0.1%, fiksna

Period odobravanja:

  • kredit banke do 300 meseci; kredit Republike Srbije: poslednjih 60 meseci otplate kredita

Troškovi obrade: 1%

*Ponuda važi samo za klijente koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Eurobanci.

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer kredita osiguranog kod NKOSK-a sa otvorenim računom za prijem zarade u Eurobank:

Vrednost nekretnine (u EUR)

Iznos kredita banke

(u EUR)

Iznos kredita Republike Srbije

(u EUR)

NKS*EKSMesečna rata za kredit banke

(u EUR)

Mesečna rata za kredit države

(u EUR)

Trošak obrade

(u EUR)

Godišnja fiksna naknada za praćenje kredita

40.000

30.000

10.000

2,65* na kredit banke, 0.1% na kredit Republike Srbije

3,08% na kredit banke

138

167

300

0,25%

**Kamata je promenljiva. Na dan 25.04.2017. vrednost 6mEuribora= -0.25%.

Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.