Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pošaljite pitanje, sugestiju, pohvalu ili prigovor

Fizičko lice
Pravno lice

NAPOMENA: Polja obeležena * su obavezna.

Napomena

Korišćenjem ove aplikacije možete poslati pitanje, sugestiju, pohvalu ili prigovor na rad Eurobank a.d.Beograd. Ukoliko nadležna služba Banke Vaš dopis oceni kao prigovor, ovim putem Vas obaveštavamo da ćemo Vam odgovor dostaviti u roku od 15 dana od dana kada ste podneli prigovor na Vaš imejl (ukoliko ste registrovali imejl adresu za prijem obaveštenja), ili putem pošte. Ukoliko iz objektivnih razloga ne budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo, gore navedeni rok može se produžiti za još 15 dana, o čemu ćemo Vas obavestiti u pismenoj formi, uz navođenje razloga odlaganja, kao i preciziranjem krajnjeg roka kada ćemo Vam odgovoriti. Prigovor koji podnosite mora sadržati dovoljno Vaših podataka (dovoljno je uneti CIF ), kao i podatke vezane za uslugu na koju podnosite prigovor, kako bi se mogao nesumnjivo utvrditi Vaš odnos sa Eurobank a.d. Beograd, kao i razlozi za podnošenje prigovora. Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom ili ukoliko Vam ne dostavimo odgovor u pisanoj formi u gore navedenim rokovima (15 dana uz mogućnost produženja), možete podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Izjava

Ovim izjavljujem da sam upoznat/a sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i to omogućavanjem uvida u Opšte uslove poslovanja istaknute na sajtu Eurobank A.D. Beograd i da to smatram adekvatnim obaveštenjem o obradi. Nakon napred navedenog upoznavanja, dobrovoljno dajem svoju SAGLASNOST i PRISTANAK da Banka moje lične podatke, koje je prikupila o meni kao korisniku bankarskih usluga, može upotrebiti kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe sam saglasan/a i dajem svoj pristanak Banci da može moje lične podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa, JMBG, broj lične karte i/ili pasoša, kontakt telefon, imejl adresu) i osnov mog poslovnog odnosa sa Bankom, da dostavi Narodnoj banci Srbije, vodeći pri tome računa da dostavi samo podatke koji su neophodni za razrešenje prigovora koji podnosim. Izjavljujem da dobrovoljno dajem svoje lične podatke Banci, da sam upoznat/a sa svrhom njihovog prikupljanja od strane Banke, načinom na koji će Banka koristiti ove podatke, kao i sa mogucnošću da opozovem ovu svoju saglasnost u kom slučaju prihvatam da snosim sve pravne posledice opoziva. Moj pristup ovoj onlajn aplikaciji predstavlja punovažan pristanak koji dajem Banci u smislu člana 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Top