Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Obaveštenje o moratorijumu

21 Mart 2020.

Obaveštenje svim klijentima Eurobank a.d. iz Beograda o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Poštovani/a
U skladu sa tačkom 2. stav 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, broj 33/2020) i Odluke Izvršnog odbora Banke broj: 01-8099/2020 od 19.03.2020. godine o sprovođenju mera i aktivnosti u vezi sa primenom Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema koje je Banka dužna da primeni u uslovima pandemije izazvane COVID -19, Eurobank a.d. (u daljem tekstu: Banka) klijentima Banke fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: Klijenti) upućuje:

PONUDU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)

 • Banka Vam ovim putem nudi mogućnost zastoja u otplati Vaših obaveza koje imate prema Banci (moratorijum) koji ne može biti kraći od 90 dana odnosno od trajanja vanrednog stanja za vreme trajanja pandemije. Moratorijum obuhvata zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene ) kamate.
 • Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika. U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju Banka obračunava za vreme trajanja moratorijuma ista se pripisuje dugu i rasporedjuje se ravnomerno na preostali rok dospeća.
 • Nakon prestanka moratorijuma Klijent nastavlja da otpaćuje kredit na koji način se period otplate produžava za tri meseca.
 • Objavljivanjem obaveštenja o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) na internet prezentaciji Banke dana 21.03.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim Klijentima.
 • Ako Klijent u roku od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi zastoja otplate obaveza (moratorijum) iz prethodne tačke ne odbije ponudu, smatraće se da je ponudu prihvatio.
 • Klijent odbijanje ponude zastoja u otplati obaveza (moratorijum) u roku iz prethodne tačke ovog obaveštenja može dostaviti Banci na jedan od sledećih načina:
  • Popunjavanjem forme kreirane za ovu namenu koja je dostupna na internet prezentaciji Banke www.eurobank.rs
  • besplatnim pozivom Kontakt centra banke na broj telefona 0800 1111 44 (pozivi sa fiksnog broja) ili +381 11 2023 353 (pozivi sa mobilnih mreža) odabirom opcije 7
  • u najbližoj ekspozituri Banke
Za dodatne informacije klijenti se mogu obratiti banci i slanjem e-mail-a na moratorijum@eurobank.rs

 • Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejsto istekom roka od 10 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Banke – 31.03.2020. godine.
 • Banka ne može od Klijenta da zahteva nakandu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju Klijentima zastoja u otplati obaveza koje Klijent ima prema Banci.

Top