Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stara devizna štednja

Servisiranje “stare” devizne štednje

Eurobank a.d. Beograd kao pravni sledbenik Nacionalne štedionice –banke servisira konverziju deviznih štednih uloga u obaveznice Republike Srbije i isplatu obveznica za štediše banaka koje su u postupku stečaja ili likvidacije i servisira “staru” deviznu štednju Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica

Spisak banka koje su u postupku stečaja ili likvidacije
 • Slavija banka AD
 • Privredna banka Novi Sad
 • Valjevska banka
 • JIK banka
 • Požarevačka banka
 • Šabačka banka
 • Loznička banka
 • Beobanka
 • Jugobanka
 • Invest banka
 • Borska banka
 • Dafiment banka
 • Banka privatne privrede Crne Gore – Jugoskandik
Za sva sporna potraživanja po štednji banaka štediše se trebaju obratiti Agenciji za osiguranje depozita ili Privrednom sudu u Beogradu.

Pravo na konverziju i isplatu

Pravo na konverziju i isplatu dospelih obveznica ostvaruju građani koji su na dan 4. jula 2002. godine, imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Zakonim o regulisanju javnog duga. Vlasnici deviznih knjižica i računa, bivših Republika SFRJ i državljani bivših republika SRJ moraju sačekati deobni bilans - okončanje postupka sukcesije, za namirenje svojih potraživanja. Članom 3. Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana, isti prelazi u dug Republike Srbije i Republike Crne Gore- srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika.

Pravo na konverzije utvrđuje se po svakom deviznom ulogu. Štediša koji je imao više partija, ostvaruje po svakoj partiji svoje pravo na tranše po godinama. Po izvršenoj konverziji, Banka uručuje štediši potvrdu o konverziji uloga u obveznice Republike Srbije i njihovom registrovanju na vlasnički računu kod CRHoV-a.
Konverzijom štednje u obveznice RS, otvaraju se vlasnički računi u Centralnom Registru Hartija od Vrednosti(CRHoV). Za konverziju štednje u obveznice i raspolaganje sa sredstvima sa vlasničkog računa u CRHoV-u, klijenti mogu da daju ovlašćenje koje treba da bude overeno u Sudu ili Konzulatu ..

Pravo na konverziju i Isplatu deponenata Dafiment banke i Banke privatne privrede Crne Gore (Jugoskandik)

Na osnovu člana 5. Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana položene kod Dafiment banke a.d. Beograd i Banke Privatne Privrede Crne Gore d.d. Podgorica ( Sl. list SRJ br.36/2002) i Odluke o emisiji obveznica Republike Srbije za izmirenje navedene obaveze, konvertuju se svi devizni ulozi ove dve banke u obveznice RS preračunate u valutu EUR. Narodna banka Srbije obrađuje sve podatke vezane za štediše Dafiment banke a.d. Beograd,u likvidaciji i Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica,u stečaju,Komisija utvrdjuje visinu potraživanja. Eurobank a.d. Beograd samo servisira konverziju i isplatu za deponente ove dve banke u skladu sa Zakonom.Pravo na konverziju utvrđuje se po deponentu – građaninu, na osnovu matičnog broja. Štediša koji je imao više ugovora, ostvaruje svoje pravo po jednoj partiji koja predstavlja zbir svih ugovora i ostvaruje pravo na jednu tranšu po godini. Pravo na konverziju i isplatu dospelih obveznica imaju samo građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Po izvršenoj konverziji, Banka uručuje štediši potvrdu o konverziji uloga u obveznice Republike Srbije i njihovom registrovanju na vlasnički računu kod CRHoV-a.Konverzijom štednje u obveznice RS, otvaraju se vlasnički računi u Centralnom Registru Hartija od Vrednosti. Za konverziju štednje u obveznice i raspolaganje sa sredstvima sa vlasničkog računa u CRHoV-u, klijenti mogu da daju ovlašćenje koje treba da bude overeno (u Sudu ili Konzulatu).

Servisiranje “stare” devizne štednje Jugobanke Jugbanke a.d.Kosovska Mitrovica

Klijenti koji poseduju devizne knjižice Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica, odnosno klijenti koji nisu izvršili konverziju u elektronske obveznice, potrebno je da se za sve infomracije obrate Jugobanci Jugbanci a.d. Kosovska Mitrovica na adresu Kralja Petra I br. 165, Kosovska Mitrovica, tel. 028/425-455.

Klijenti koji su obavili konverziju stare devizne štednje Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica u elektronske obveznice I poseduju vlasničke račune CRHoV-a će se I dalje obraćati ekspoziturama Eurobank a.d. Beograd.

Isplata stare devizne štednje prema novousvojenom Zakonu o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ:

Zakon o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ je usvojen od strane Skupštine Republike Srbije i očekuje se donošenje pratećih podzakonskih akata koji će bliže precizirati odredbe pomenutog zakona.

Shodno Zakonu, štediše koje imaju pravo naplate svojih štednih uloga ce biti obavešteni o početku primene Zakona sredstvima javnog informisanja u matičnim državama, nakon čega će moći da podnesu zahteve posebnoj Komisiji i u skladu sa procedurom definisanom predmetnim Zakonom.

Top