Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Rezultati stres testa Eurobank EFG u Grčkoj

23 Jul 2010.

Eurobank EFG je podvrgnuta vežbi stres testa za 2010. godinu koju je širom Evropske unije izvršio Komitet evropskih bankarskih supervizora (CEBS), u saradnji sa Evropskom centralnom bankom i Bankom Grcke.

Eurobank EFG je podvrgnuta vežbi stres test

Eurobank EFG je podvrgnuta vežbi stres testa za 2010. godinu koju je širom Evropske unije izvršio Komitet evropskih bankarskih supervizora (CEBS), u saradnji sa Evropskom centralnom bankom i Bankom Grcke.

Eurobank EFG je podvrgnuta vežbi stres testa za 2010. godinu koju je širom Evropske
unije izvršio Komitet evropskih bankarskih supervizora (CEBS), u saradnji sa
Evropskom centralnom bankom i Bankom Grcke.

Eurobank EFG prihvata rezultate stres testova koji su sprovedeni širom Evropske unije.

Ovaj stres test predstavlja dopunu procedurama upravljanja rizikom i redovnim programima stres testova koje je Eurobank EFG uvela u skladu sa Pillar 2 obrascem Basel II i CRD1 zahteva.

Ova vežba je sprovedena uz korišcenje scenarija, metodologije i kljucnih pretpostavki koje je obezbedio CEBS (videti izveštaj na sajtu CEBS-a2). Kao rezultat pretpostavljenog šoka u slucaju negativnog scenarija, procenjeni konsolidovani Tier I racio kapitala bi se promenio na 10,2% u 2011, u poredenju sa 11,2% na kraju 2009. godine. Scenario dodatnog državnog rizika bi imao dalji uticaj od 2 procentna poena na procenjeni Tier I racio kapitala, što bi dovelo do 8,17% na kraju 2011, u poredenju sa regulatornim minimumom od 4%.

Rezultati stres testa su pokazali da iznos od 1.159 miliona evra Tier I kapitala u odnosu na prag od 6% adekvatnosti Tier I racija kapitala za Eurobank EFG u potpunosti odgovara svrsi ove vežbe. Ovaj prag ne treba shvatiti kao regulatorni minimum (regulatorni minimum za Tier I racio kapitala je definisan na 4%), niti kao ciljni iznos kapitala koji odražava profil rizika institucije, utvrden kao rezultat procesa supervizorske revizije u Pillaru II CRD-a.

Banka Grcke je sa Eurobank EFG ozbiljno prodiskutovala rezultate stres testa. S obzirom da je stres test izvršen pod odredenim brojem kljucnih uobicajenih pojednostavljenih pretpostavki (npr. konstantan bilans stanja), informacije o najverovatnijim scenarijima služe samo u svrhu poredenja i ni u kom slucaju ih ne treba posmatrati kao predvidanja.

Pri tumacenju ishoda ove vežbe, najvažnije je napraviti razliku izmedu rezultata dobijenih na osnovu razlicitih scenarija koji su napravljeni u svrhu vežbe širom Evropske unije. Rezultate nepovoljnog scenarija ne treba posmatrati kao predstavu o trenutnoj situaciji ili moguce trenutne potrebe za kapitalom. Ova stres test vežba ne daje ocekivanja pretpostavljenih ishoda s obzirom da su nepovoljni scenariji napravljeni kao ’’šta ako’’ scenariji, ukljucujuci moguce, ali ekstremne pretpostavke, za koje je malo verovatno da se zaista dogode. Razliciti stresovi mogu da izazovu razlicite ishode, u zavisnosti od okolnosti svake od institucija.

Top