Obaveštenje svim klijentima Eurobank a.d. iz Beograda o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Poštovani/a, U skladu sa tačkom 2. stav 1. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, broj 103/2020), i Odluke Izvršnog odbora Banke broj: 01-19465/20 od 30.07.2020. godine o sprovođenju mera i aktivnosti u vezi sa primenom Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, Eurobank a.d. (u daljem tekstu: Banka) klijentima Banke fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: dužnik ili klijent) upućuje:

P O N U D U ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)

1. Banka Vam ovim putem nudi mogućnost zastoja u otplati Vaših obaveza koje imate prema Banci (moratorijum) po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice), kao i na obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke (obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija u delu koji se odnosi na garancijske naknade).

2. Moratorijum se primenjuje na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Ukoliko Vaše obaveze po proizvodima navedenim u tački 1. stav 1. ove ponude koje su dospele u julu 2020. godine nisu izmirene – moratorijum se, osim na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, primenjuje i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Objavljivanjem obaveštenja o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) na internet prezentaciji Banke dana 31.07.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim Klijentima.

Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi zastoja otplate obaveza (moratorijum) iz prethodne tačke ne odbijete ponudu, smatraće se da ste ovu ponudu prihvatili.

Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejsto istekom roka od 10 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Banke – 10.08.2020 godine.

3. Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Za klijente fizička lica, pravna lica i preduzetnike koji pripadaju segmentu mikro kredita, Banka redovnu (ugovorenu) kamatu obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma) a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke Narodne banke Srbije.

Za klijente pravna lica iz segmenta korporativnih klijenata, Banka redovnu (ugovorenu) kamatu obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

4. Klijent može da odbije ponudu po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu, i to:

Ukoliko klijent želi da odbije ponudu u celosti slanjem elektronske pošte na adresu PrimenaMoratorijuma@eurobank.rs ili putem redovne pošte na adresu sedišta Banke, u tu svrhu, a radi pravilne identifikacije klijenta, potrebno je u imejl poruci navesti sledeće podatke:

Za fizička lica:

Za pravna lica i preduzetnike:

Ukoliko klijent želi da odbije ponudu po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu slanjem elektronske pošte na adresu PrimenaMoratorijuma@eurobank.rs ili putem redovne pošte na adresu sedišta Banke, u tu svrhu, a radi pravilne identifikacije klijenta, potrebno je u imejl poruci navesti sledeće podatke:

Za fizička lica:

Za pravna lica i preduzetnike:

5. Klijent može da odustane od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu tokom njegovog trajanja, ako to dužnik zatraži od Banke, shodno načinu za odbijanje ponude iz tačke 4. stava 1. ove ponude, kao i ako u celini izvrši uplatu dospele a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom.

U slučaju odustanka od primene moratorijuma na način iz prethodnog stava ove tačke, smatra se da dužnik nije prihvatio ponudu, odnosno moratorijum.

6. U slučaju da rok važenja dozvoljenog prekoračenja po računu odnosno kreditnoj kartici ističe tokom trajanja moratorijuma važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma odnosno za 2 meseca od dana isteka.

7. Po prestanku moratorijuma, redovna kamata obračunata na način iz tačke 3. ove ponude ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda banke i ne pripisuje se glavnici duga.

Banka će svim klijentima koji su koristili moratorijum za anuitetne kredite, dostaviti novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja plana otplate iz stava 3. ove tačke, klijent može, u roku od sedam dana po dostavljanju, od Banke zahtevati da umesto načina otplate iz stava 1. ove tačke, po prestanku moratorijuma:

8. Reprezentativni primeri iznosa obaveza po osnovu konkretnog kredita/kreditnog proizvoda/drugog proizvoda – pre i nakon prestanka moratorijuma do kraja perioda otplate
( kliknite za prikaz reprezentativnih primera )

Ukoliko želite da nastavite sa redovnim izmirenjem obaveza u ovom periodu, molimo vas da popunite formu kojoj možete pristupiti klikom na jednu od dve opcije u nastavku ovog obaveštenja najkasnije do 10.08.2020.godine.

Euro phone: 0800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Locations

Currency rate

05.08.2020

Currency Buying Middle Selling
EUR EUR 115.2296 117.5812 120.5207
CHF CHF 106.8622 109.0431 111.7692
USD USD 97.5117 99.5017 101.9892
more

05.08.2020

3M EURIBOR-0.469
3M BELIBOR1.03
3M CHF LIBOR-0.705
more
zatvori

Top