Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pojmovi

Objašnjenje pojmova

 • Davalac lizinga - Davalac lizinga je ona strana u ugovoru o lizingu koja ima pravo svojine nad predmetom lizinga i koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da koristi predmet lizinga na određeno vreme uz ugovorenu naknadu.
 • Primalac lizinga - Primalac lizinga (klijent) je ona strana u ugovoru o lizingu koja na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga uzima predmet lizinga na korišćenje.
 • Lizing rata - Iznos plaćanja koji primalac lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.
 • Finansijski lizing - Finansijski lizing predstavlja vid najčešće srednjoročnog ili dugoročnog finansiranja. To je ugovor gde davalac lizinga kao vlasnik predmeta lizinga prenosi na primaoca lizinga državinu nad predmetom lizinga na ugovoreno vreme uz ugovorenu naknadu, kao i većinu rizika i naknada u vezi sa vlasništvom nad sredstvima. Iako davalac lizinga ostaje vlasnik nad sredstvima-predmetu lizinga, sredstva se knjiže i amortizuju od strane primaoca lizinga. Sa aspekta oporezivanja, primaocu lizinga je omogućeno da odbije amortizaciju i kamatu iz lizing naknada od oporezivog profita.
 • Operativni lizing - Za razliku od finansijskog lizinga, operativni lizing je kratkoročni lizing i obično ne pokriva procenjeni ekonomski vek trajanja sredstava koja su data na lizing. Primalac lizinga snosi sve rizike i naknade, koji se odnose na vlasništvo opreme, i primaocu lizinga omogućava usluge održavanja mašina i opreme koji su dati na lizing. Sa aspekta oporezivanja, primalac lizinga ima pravo da odbije celokupan iznos lizing rata od svog oporezivog profita.
 • Sale & leaseback - Kompanija prodaje svoja sredstva davaocu lizinga i istovremeno ulazi u lizing sporazum sa istim davaocem lizinga kao primalac lizinga istog sredstva. Cilj primaoca lizinga je da poboljša sopstveni finansijski status oporavljanjem dela finansijskog izvora investiranog u proizvodnju, i tako ga prenese u ostale oblasti rada. Ovaj način lizinga pruža šansu primaocima kredita da izaberu poreski režim, koji najviše odgovara njima.
 • Podzakup - Ponekad se lizing ne vrši direktno, već preko posrednika. U šemi podzakupa osnovni davalac lizinga (npr. lizing kompanija) daje sredstva koja su pod lizingom posredniku (npr. Rent-a car kompaniji), koja, pak, ta sredstva daje u podzakup primaocu lizinga (npr. pojedinac). U ovom slučaju je uobičajeno da sve rizike neplaćanja od krajnjeg korisnika snosi posrednik.
 • Vendor lizing - Poslovni odnosi između lizing kompanije i dobavljača (vendor-a) obezbeđuju finansiranje koje bi podstaklo prodaju vendora. Lizing kompanija nudi lizing ugovore kupcima vendora i vodi administraciju lizing ugovora (kreditna provera, plaćanje poreza, fakturisanja, i sl.)U zavisnosti od tržišne cene korišćene opreme, od vendor-a može da se traži da obezbedi ugovor o ponovnoj kupovini, prema kojoj se vendor slaže da otkupi opremu koja je pod lizingom u slučaju neispunjenja obaveza primaoca lizinga.
 • Sredstva data pod lizing - Sredstva koja su pogodna za lizing imaju sledeće karakteristike:dug vek trajanja, mogu se identifikovati, pogodni za prodaju, prenosivi, i korisni mnogim klijentima. Nabavna vrednost Cena sredstva sa svim porezima, troškovima transporta, uključujući carinske troškove.
 • Učešće - Deo nabavne vrednosti, koji plaća primalac lizinga onog trenutka kada potpiše lizing sporazum. Kada se proračunava plan otplaćivanja, iznos učešća se odbija od nabavne vrednosti.
 • Cena lizinga -To je zbir učešća, svih mesečnih rata, rezidualne vrednosti, manipulativnih troškova i kamata na finansirani PDV u lizing ugovoru.
 • Trajanje lizingugovora - Ovo je vremenski period, tokom kojeg primalac lizinga koristi sredstva data u lizing i periodično plaća lizing rate.
 • Rezidualna vrednost - Deo cene sredstva, koji primalac lizinga plaća na kraju lizing ugovora, a pre prenosa vlasništva na primaoca lizinga.
 • Plan otplaćivanja - Plan otplaćivanja je sastavni deo lizing ugovora, koji sadrži iznose lizing rata i datume otplate.
 • Lizing novih sredstava - Oprema nije prethodno korišćena pre nego što je data pod lizing.
 • Lizing korišćenih sredstava - Oprema je prethodno korišćena sa očuvanim potrošačkim kvalitetom u potpunosti. Pre davanja opreme u sledeći lizing, obično se oprema popravlja i zahteva se procena od nezavisnih stručnjaka.
Top