Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za prvi kvartal 2011. godine

30 Maj 2011.

Neto dobit od 74 miliona evra nakon formiranja 130 miliona evra kolektivnih rezervi za pokriće mogućih budućih rizika

  • Neto dobit od 74 miliona evra nakon formiranja 130 miliona evra kolektivnih rezervi za pokriće mogućih budućih rizika
  • Racio adekvatnosti osnovnog (Tier I) kapitala porastao na 11,9%, ili za 130 baznih poena u odnosu na kraj 2010.
  • Depoziti stabilni u poslednjih šest meseci, uprkos blagom smanjenju u prvom kvartalu 2011.
  • Pokazatelji likvidnosti nepromenjeni – odnos kredita i depozita smanjen na nivou Grupe na 123% (u odnosu na 127% u 2010), a na nivou centralne i jugoistočne Evrope na 117%, u odnosu na 131%
  • Prihod pre rezervisanja porastao za 2% u odnosu na prethodni kvartal
  • Operativni troškovi smanjeni za 3% u odnosu na isti period prošle godine i za 8% u odnosu na prethodni kvartal
  • Rezervisanja za nenaplative kredite porasla za 4% u odnosu na prethodni kvartal, što je dodatno ojačalo bilans stanja
,,Tokom prvog kvartala ove godine, grčka ekonomija se suočila sa sve većim i ozbiljnijim izazovima. Ponovno uspostavljanje makroekonomske stabilnosti i poverenja u perspektivu zemlje i vraćanje njenog međunarodnog kredibiliteta su ključni prioriteti. Ovi ciljevi mogu da se ostvare hitnom i odlučnom primenom kohezionog srednjoročnog programa prilagođavanja, koji je prvenstveno namenjen radikalnoj transformaciji javnog sektora, strukturnim reformama i privatizacijama koji će ponovo uspostaviti fiskalnu disciplinu, unaprediti konkurentnost zemlje i podržati pouzdan plan održivog rasta.

Tokom ovog kvartala punog izazova, naša Grupa je, zahvaljujući poverenju klijenata i naporima zaposlenih, potvrdila da je jaka i prilagodljiva novim uslovima. Dodatno smo ojačali bilans stanja i nastavili uspešno upravljanje rizicima. Rezultati strateške inicijative na poljskom tržištu su nam doneli znatno poboljšanje racija adekvatnosti kapitala i stvaranje kolektivnih rezervi za pokriće mogućih budućih rizika, dok smo istovremeno uspeli da ostvarimo dobit od 74 miliona evra.

Uprkos otežanim uslovima, ostajemo posvećeni pružanju podrške klijentima, doprinosu inicijativama za razvoj lokalnih ekonomija, podsticanju ekstrovertnog razvoja, inovacija i zdravog privatnog preduzetništva.’’

Nicholas Nanopoulos – generalni direktor


Analiza rezultata u prvom kvartalu 2011.

Veliki i bolni napori Grčke u oblasti fiskalnog prilagođavanja i ekonomskog oporavka nastavljeni su tokom prvog kvartala 2011. Uprkos značajnim strukturnim reformama koje su u toku i inicijativama u pravcu ostvarenja ovog cilja, tržišni pritisak i bojazan vezano za neizvesnost u pogledu uspeha fiskalne konsolidacije i servisiranja javnog duga ostali su izraženi. Kamatne stope za državne obveznice i CDS stope (kreditni difolt svopovi),) dostigli su rekordnu vrednost, što je otežalo pristup stranim tržištima i dodatno pojačalo neizvesnost i zabrinutost.

U trenutnim otežanim uslovima za grčku ekonomiju, Eurobank EFG pokazuje otpornost i uspešno sprovodi prioritete u pogledu održanja visokog nivoa kapitala, adekvatne likvidnosti i jačanja bilansa stanja kroz povećanje rezervisanja za nenaplative kredite i održavanje dobiti pre rezervisanja na nivou dovoljnom da se pokriju negativne posledice recesije. Racionalizacija troškova i unapređenje efikasnosti poslovanja se nastavljaju treću godinu zaredom, što pozitivno doprinosi naporima u oblasti jačanja prihoda pre rezervisanja. Pored toga, najveći deo kapitalne dobiti od strateške saradnje sa Raiffeisen bankom upotrebljen je za uspostavljanje jednokratne kolektivne rezerve za hartije od vrednosti, kao mera predostrožnosti, s obzirom na teške makroekonomske uslove. U prilog navedenim rezultatima govori i činjenica da je prihod pre rezervisanja porastao na 425 miliona evra, u odnosu na 330 miliona u četvrtom kvartalu 2010. Ne računajući jednokratne prihode u iznosu od 90 miliona, prihod pre rezervisanja porastao je za 2% u odnosu na prethodni kvartal i iznosi 335 miliona evra, dok je dobit pre oporezivanja dostigla vrednost od 1 milion evra, u poređenju sa nulom u četvrtom kvartalu 2010.

Centralna i jugoistočna Evropa su ostvarile odlične rezultate u prvom kvartalu 2011. Ukupni neto prihod dostigao je 13 miliona evra i čini 18% ukupne profitabilnosti Grupe. Osnovna dobit takođe je porasla na 13 miliona u ovom kvartalu, u odnosu na 7 miliona evra u prethodnom kvartalu i 1 milion evra u prvom kvartalu 2010, što potvrđuje procene da će dobit van Grčke znatno porasti u 2011.


Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala Eurobank EFG je izuzetno jaka i može da se izbori sa otežanim ekonomskim uslovima, jer su racija kapitala na visokom nivou. Zahvaljujući aranžmanu Polbank EFG i spajanju sa DIAS fondom, ukupni osnovni kapital (Tier I) poboljšan je za 130 baznih poena na 11,9% u ovom kvartalu, u odnosu na 10,6% na kraju 2010, dok je racio adekvatnosti kapitala porastao na 12,4%. Preduzete su i dodatne inicijative koje će dalje organski poboljšati racio kapitala tokom 2011.


Depoziti i likvidnost

Ekonomska recesija i korišćenje depozita kompanija i stanovništva za pokrivanje tekućih potreba doveli su do pada depozita u domaćem bankarskom sistemu u prvom kvartalu 2011. U Grčkoj su depoziti Eurobank EFG smanjeni za 2,9% u odnosu na prethodni kvartal, na 32,1 milijardu evra. S druge strane, depoziti su porasli za 2,7% u odnosu na prošli kvartal u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, tj. za 217 miliona evra na 8,3 milijardi evra, čime je odnos kredita i depozita dodatno smanjen na 117,4%, u odnosu na 131,2% krajem 2010. Na nivou Grupe, uprkos blagom padu depozita od 2% u odnosu na prošli kvartal, odnos kredita i depozita poboljšan je na 123,5%, u odnosu na 126,6% u 2010.

U prva tri meseca 2011, Grupa je smanjila izloženost Evropskoj centralnoj banci za oko 1 milijardu evra, izgradila zavidnu rezervu likvidnosti od oko 5 milijardi evra i nastavlja da preduzima inicijative u cilju jačanja svoje pozicije likvidnosti.


Plasmani

Ukupni (bruto) krediti smanjeni su za 1,6% u odnosu na prethodni kvartal i dostigli 52,3 milijardi evra na kraju marta 2011, usled ograničene potražnje za kreditima i selektivnog smanjenja rizika. Krediti za privredu kao i krediti za stanovništvo zabeležili su blagi pad od 2% u odnosu na prethodni kvartal, na 31,1 milijardu evra i 21,1 milijardu evra, respektivno, u ovom kvartalu.


Prihod od kamata i provizija

Neto prihod od kamata smanjen je za 2,2% u odnosu na prethodni kvartal, na 503 miliona evra u ovom kvartalu, u odnosu na 515 miliona u četvrtom kvartalu 2010. Niži neto prihod od kamata je rezultat dodatnih troškova izdavanja obveznica sa državnom garancijom koje podržavaju likvidnost i nastavak promena u sastavu kredita ka sigurnijim kreditima koji podrazumevaju garancije, ali imaju nižu maržu.

Trend prihoda od naknada i provizija bio je sličan onom kod prihoda od kamata, i smanjen je za 6,3% u odnosu na prošli kvartal, na 94 miliona evra, u odnosu na 100 miliona evra u poslednjem kvartalu 2010. Naknade od bankarskih aktivnosti pale su na 76 miliona evra, u odnosu na 87 miliona evra u prethodnom kvartalu, dok su naknade od osiguranja i drugih vanbankarskih aktivnosti porasle na 18 miliona evra, u odnosu na 13 miliona u četvrtom kvartalu 2010.


Ostali i ukupni operativni prihod

Ostali prihodi Grupe dostigli su 135 miliona evra u prvom kvartalu 2011, u odnosu na 48 miliona evra u poslednjem kvartalu 2010. Dobici u ovom kvartalu uključuju dobit od strateške saradnje sa Raiffeisen bankom za Polbank EFG i formiranje kolektivne rezerve za hartije od vrednosti od 130 miliona evra kao mera predostrožnosti, s obzirom na otežane makroekonomske uslove.

Ukupni operativni prihod Grupe porastao je na 733 miliona evra u prvom kvartalu 2011, u odnosu na 663 miliona evra u četvrtom kvartalu 2010, dok je bez jednokratnih prihoda, ukupni prihod iznosio 643 miliona evra.


Ukupni operativni troškovi

U skladu sa strategijom smanjenja troškova, Grupa je ostvarila smanjenje u prvom kvartalu 2011. za 3,2% u odnosu na isti period prošle godine i za 7,8% u odnosu na prethodni kvartal. Ovo je izuzetan rezultat koji sledi smanjenje operativnih troškova od 9% u protekle dve godine. U Grčkoj je smanjenje troškova bilo izraženije i ostvareno je umanjenje od preko 10% u ovom kvartalu u poređenju sa poslednjim kvartalom 2010. Napori u oblasti racionalizacije troškova biće nastavljeni i u narednim kvartalima 2011.


Umanjenja gubitaka za nenaplative kredite i kvalitet aktive

Rezervisanja za nenaplative kredite porasla su na 275 miliona evra u Grčkoj u prvom kvartalu 2011, u odnosu na 261 milion evra u četvrtom kvartalu 2010, zbog nastavka recesije domaće ekonomije koja negativno utiče na stanovništvo i privredu. Suprotno tome, poboljšani makroekonomski uslovi u centralnoj i jugoistočnoj Evropi doveli su do nižih rezervisanja u tom regionu za 3% u odnosu na prethodni kvartal, na 59 miliona evra. Ukupna rezervisanja Grupe porasla su za 3,7% u odnosu na prethodni kvartal i dostigla 335 miliona evra.

Kao što je bilo očekivano, recesija domaće ekonomije uticala je na nenaplative kredite koji su porasli na 9,2% ukupnih kredita Grupe, u odnosu na 8,2% na kraju prošle godine. Rezervisanja pokrivaju 50% nenaplativih kredita. Rezervisanja i garancije zajedno značajno nadmašuju vrednost ovih kredita.

 

Top