Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 3. kvartal 2011. godine

1 Decembar 2011.

Neto operativna dobit porasla na 13 millliona evra u trećem kvartalu 2011, sa 3 miliona evra u drugom kvartalu. Neto prihod u prvih devet meseci iznosi 89 miliona evra (-575 miliona evra posle odluke o Programu učešća privatnog sektora od 21. jula)

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 3. kvartal 2011. godine
  • Neto operativna dobit porasla na 13 millliona evra u trećem kvartalu 2011, sa 3 miliona evra u drugom kvartalu. Neto prihod u prvih devet meseci iznosi 89 miliona evra (-575 miliona evra posle odluke o Programu učešća privatnog sektora od 21. jula)
  • Dobit u jugoistočnoj Evropi više nego udvostručena u odnosu na isti period prošle godine, 50 miliona evra u prvih devet meseci 2011.
  • Operativni troškovi dodatno smanjeni za 3,1% u odnosu na prethodni kvartal, i za 5,9% u odnosu na isti period prošle godine
  • Prihod pre rezervisanja porastao za 7% u trećem kvartalu 2011. na 346 miliona evra
    Depoziti smanjeni za 992 miliona evra u trećem kvartalu 2011, što je uticalo negativno na likvidnost sistema
  • Formiranje novih kredita u docnji duže od 90 dana ostali su na istom nivou kao u drugom kvartalu 2011.
  • Nakon odobrenja Skupština akcionara, očekuje se da se pravno spajanje Eurobank EFG i Alpha banke završi u toku decembra

,,U trenutnoj kriznoj situaciji, nacionalni strateški prioritet bi trebalo da bude evropska orijentacija Grčke. Zato je neophodna potpuna posvećenost ciljevima Programa stabilizacije i sprovođenje odluka od 26. oktobra. Uz stalnu podršku naših partnera, to je poslednja prilika da se prevaziđu kritični uslovi sa kojima se zemlja suočava.
I pored izuzetno otežanih uslova, naša Grupa je uspela da održi visok nivo prihoda pre rezervisanja, dovoljan da se ostvare pozitivni rezultati u trećem kvartalu 2011. Naše poslovanje u jugoistočnoj Evropi je znatno doprinelo ovim pozitivnim rezultatima. Istovremeno, pojačali smo dalju racionalizaciju osnovnih troškova i stabilizovali dalji rast kredita u docnji. Nastavljamo da kontinuirano podržavamo klijente u prevazilaženju krize i pored ograničenih izvora likvidnosti.
Nedavno odobrenje spajanja Eurobank EFG i Alpha banke od strane akcionara obe banke otvara put ka značajnim promenama na domaćoj bankarskoj sceni. Stvaramo veliku i dinamičnu bankarsku grupu u privatnom sektoru u Grčkoj i jednu od najvećih banaka u jugoistočnoj Evropi. Sa osnaženim kredibilitetom i efikasnošću, snažno kapitalizovana Alpha Eurobank će ponuditi usluge vrhunskog kvaliteta klijentima, ostvariti dugoročnu vrednost za svoje akcionare i bolju budućnost za svoje zaposlene. Uz prednosti značajnih sinergija kroz spajanje, nova banka će dodatno ojačati kapacitete i imati bolju poziciju i još aktivniju ulogu u oporavku grčke ekonomije.”
Nicholas Nanopoulos – generalni direktor


Analiza rezultata u trećem kvartalu 2011.

Uprkos nepovoljnim i neizvesnim uslovima koji su nastavili da preovlađuju u grčkoj ekonomiji i na međunarodnim tržištima, Eurobank EFG je poboljšala operativne performanse i ostvarila profitabilne rezultate u trećem kvartalu 2011. godine. Neto prihod je porastao na 13 miliona evra u trećem kvartalu, sa 3 miliona evra u drugom kvartalu. U prvih devet meseci 2011, neto prihod iznosio je 89 miliona evra ili –575 miliona evra posle odluke o Programu učešća privatnog sektora od 21. jula, u odnosu na 60 miliona evra u istom periodu prošle godine. Ovaj pozitivni trend je rezultat rasta operativnog prihoda za 2,1% i smanjenja troškova za 3,1% u trećem kvartalu. Zahvaljujući tome, prihod pre rezervisanja je porastao za 7,0% na 346 miliona evra, u odnosu na 324 miliona u prethodnom kvartalu.
Finansijski rezultati u jugoistočnoj Evropi su i dalje snažni, uz neto prihod koji je dostigao 16 miliona evra u trećem kvartalu 2011. Važno je napomenuti da je dobit u regionu dostigla 50 miliona evra u prvih devet meseci 2011, što znači da je više nego udvostručena u odnosu na dobit od 19 miliona evra u prvih devet meseci prošle godine. Regionalna dobit skoro u potpunosti dolazi iz redovnog poslovanja, što potvrđuje visok kvalitet prihodovanja. Kao što je već napomenuto, jugoistočna Evropa će biti glavni cilj strateškog širenja banke nakon spajanja sa Alpha bankom. Ovaj region će predstavljati značajan izvor buduće profitabilnosti, uglavnom kroz razvoj poslovanja, novonastalih sinergija i vodeće pozicije nove banke na tržištim jugoistočne Evrope na kojima ove dve banke već posluju.

Adekvatnost kapitala

Eurobank EFG je u trećem kvartalu 2011. zadržala snažnu poziciju u pogledu kapitala. Posle odluke o Programu učešća privatnog sektora od 21. jula, racio advekvatnosti osnovnog kapitala Tier I i racio adekvatnosti ukupnog kapitala dostigli su 10,0% tj. 10,4% na kraju septembra 2011. Po objavljivanju odluke o spajanju Eurobank EFG i Alpha banke, predstavljen je sveobuhvatan kapitalni plan od 3,9 milijardi evra, koji se sastoji od inicijativa za generisanje internog kapitala od 2,1 milijarde evra, emitovanja prava na akcije od 1,25 milijardi evra i 500 miliona evra obaveznog konvertibilnog zajma Paramount-a iz Katara. Ovaj kapitalni plan je počeo da se sprovodi, a njegova revizija će biti izvršena kada se sveobuhvatnije sagledaju konačni uslovi i uticaj novog Programa učešća privatnog sektora i zaključci stručnjaka iz kompanije Blackrock. Naš primarni cilj je da rešimo problem nedostatka kapitala oslanjanjem na privatni sektor. Nova banka ima snažnu osnovu u pogledu kapitala, koja potiče od njene sposobnosti da generiše prihod pre rezervisanja od oko 3 milijarde evra godišnje, uključujući sinergije koje proisticu iz spajanja.

Depoziti i likvidnost

Smanjen nivo depozita privatnog i javnog sektora nastavljen je i tokom trećeg kvartala 2011, usled recesije grčke ekonomije i ekonomskog pritiska na stanovništvo i kompanije. Ukupni depoziti Eurobank EFG umanjeni su za 992 miliona evra na 33,9 milijardi evra u trećem kvartalu, što je znatno manje nego u drugom kvartalu ove godine. Suprotno smanjenju depozita na domaćem tržištu, depoziti u inostranstvu su porasli za 353 miliona u istom periodu, zahvaljujući rasprostranjenoj i sve efikasnijoj mreži filijala i postepenom oporavku ekonomija u jugoistočnoj Evropi. Uprkos padu depozita koji je zabeležen u Grčkoj, likvidnost i prihvatljive garancije iz evrosistema su na zadovoljavajućem nivou.

Plasmani

Eurobank EFG nastavlja da podržava svoje klijente u trenutnim nepovoljnim okolnostima, uprkos ograničenoj likvidnosti i značajnom smanjenju depozita. Na godišnjem nivou, stambeni krediti su porasli za 5,2% na 13,9 milijardi evra a krediti za velika i srednja preduzeća su veći za 1,1% i iznose 23,0 milijardi evra. Međutim, ukupni plasmani Grupe su blago opali za 0,7% na 52,3 milijarde evra na kraju septembra 2011, što je posledica smanjenja kredita za stanovništvo za 11,6% i kredita za mala preduzeća za 3,4%.

Prihod od kamata i provizija

Neto prihod od kamata dostigao je 513 miliona evra u trećem kvartalu 2011, i ostao na skoro istom nivou kao u prethodnom kvartalu. S druge strane, ukupan prihod od naknada i provizija porastao je za 4,3% u odnosu na drugi kvartal, na 89 miliona evra. Naime, naknade od bankarskih aktivnosti porasle su za 6,3% na 76 milona evra, najviše zahvaljujući višim naknadama za kredite, naknadama od poslovne mreže i stabilnim naknadama od tržišta kapitala i osiguranja. Naknade od nebankarskih i drugih aktivnosti umanjene su za 13% na 13 miliona evra u trećem kvartalu 2011. godine.
Osnovni operativni prihod zabeležio je blag porast od 0,3% i dostigao 603 miliona evra, u odnosu na 601 milion evra u prethodnom kvartalu, što čini 95% ukupnog operativnog prihoda Eurobank EFG.

Prihod od trgovanja i ostali prihodi

Mudro i uspešno upravljanje portfeljom hartija od vrednosti ponovo je donelo pozitivne rezultate za Grupu, sa rastom prihoda od trgovanja i drugih prihoda na 31 milion evra u trećem kvartalu, u odnosu 20 miliona evra u drugom, uprkos nepovoljnim uslovima koji su vladali na međunarodnim tržištima.

Ukupan prihod
Ukupan operativni prihod porastao je na 634 miliona u trećem kvartalu 2011, u odnosu na 621 milion evra u prethodnom. U prvih devet meseci, ukupni operativni prihod smanjen je na 1,9 milijardi evra, u odnosu na 2,1 milijarde evra u istom periodu 2010, usled manjeg osnovnog prihoda i drugih zarada.

Ukupni operativni troškovi

Racionalizacija troškova je nastavljena sa uspehom u trećem kvartalu 2011, pri čemu su ukupni troškovi smanjeni za 3,1% u ovom kvartalu i za 5,9% u prvih devet meseci 2011. Smanjeni troškovi su ostvareni i u Grčkoj i u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Uspešna kontrola troškova je od ključne važnosti u trenutnim okolnostima i nastaviće se i u narednim kvartalima. Važno je napomenuti da je Eurobank EFG uspela da smanji troškove za oko 15% u poslednje tri godine, što predstavlja najbolji rezultat među domaćim konkurentima.

Prihod pre rezervisanja

Veći operativni prihod u kombinaciji sa manjim troškovima doveo je do rasta prihoda pre rezervisanja za 7,0% u odnosu na prethodni kvartal, koji iznosi 346 miliona evra u periodu jun-septembar 2011. U prvih devet meseci, prihod pre rezervisanja dostigao je 1 milijardu evra i ostao na nivou koji može da apsorbuje potencijalne negativne efekte dužničke krize.
Umanjenja gubitaka za nenaplative i kvalitet aktive
Recesija u grčkoj ekonomiji otežala je uslove za građane i privredu, što je imalo negativan uticaj na racio nenaplativih kredita koji je porastao na 10,96% u trećem kvartalu, u odnosu na 10,06% u drugom. Rezervisanja za nenaplative kredite porasla su na 331 milion evra u trećem kvartalu 2011, u odnosu na 320 miliona u drugom, dok je nivo novih kredita koji kasne sa otplatom više od 90 dana ostao na nivou prethodnog kvartala. Ukupna rezervisanja pokrivaju 51,6% nenaplativih kredita, dok u pogledu garancija njihova pokrivenost premašuje 100%.

Povezana dokumenta

Top