Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Program podrške malim preduzećima

Kredit iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

 • Proizvodne opreme i/ili mašina;
 • Transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
 • Delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;
 • Građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova (Sredstva mogu da koriste klijenti koji se bave građevinskim radovima i poseduju opremu za izvođenje građevinskih radova. Klijenti (investitori) koji nemaju građevinsku opremu već za izvođenje radova angažuju podizvođače ne mogu da učestvuju u programu.).
Uslovi kreditiranja:

 • Sredstva obezbeđenja - menice, zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine.* * Isključuje se hipoteka kao sredstvo obezbeđenja, osim ako se odnosi na hipoteku koja je ranije uzeta kao obezbeđenje po drugom kreditu. Isključuje se depozit kao sredstvo obezbeđenja osim kao privremeno obezbeđenje od trenutka uspostavljanja zaloge na opremi.
 • Minimalni udeo sopstvenih sredstava korisnika kredita iznosi 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.
 • Preostalih 70% vrednosti nabavke proizvodne opreme obezbeđuje se iz kredita Banke.
 • U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, Korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da uveća kreditni zahtev.
 • Korisnik sredstava ima zabranu otuđenja opreme, dve godine od dana sklapanja ugovora sa Razvojnom agencijom, što kontroliše Banka i Razvojna agencija i o tome izveštavaju Ministarstvo privrede.

Sredstva opredeljena Programom se ne mogu koristiti za:

 • Porez na dodatnu vrednost;
 • Pokrivanje troškova u vezi sa nabavkom opreme (carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.);
 • Pokrivanje troškova u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u APR-u, osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl);
 • Refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu);
 • Zajmove i rate za otplatu kredita, reprogram kredita;
 • Ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Korisnici sredstava opredeljenih Programom mogu biti:

 • Pravna lica, registrovana u APR najkasnije 31.12.2017. godine., kao privredna društva ili zadruge, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu;
 • Preduzetnici registrovani u APR najkasnije 31.12.2017. godine.
Učešće u programu je ograničeno uslovima koje je propisalo Ministarstvo privrede. Sve detalje u vezi sa programom i uslovima možete pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede ovde.
Top