Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Mastercard debitna beskontaktna kartica vezana za dinarski i devizni račun

Mastercard beskontaktna kartica vezana za dinarski i devizni račun je platna kartica koja Vam pruža mogućnost da svojim sredstvima raspolažete u zemlji sa svog dinarskog računa, a u inostranstvu sa svog deviznog računa.

Eurobank platne kartice-MasterCard debitna beskontaktna kartica vezana za dinarski i devizni račun
Mastercard debitnu beskontaktnu karticu vezanu za dinarski i devizni račun možete koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga kao i na internetu na način koji Vam garantuje bezbednost obavljene transkacije.

Prednosti korišćenja MasterCard debitne beskontaktne kartice vezane za dinarski i devizni račun su:

 • Mastercard debit PayPass kartica koja je vezana za dinarski i devizni račun poseduje naprednu PayPass tehnologiju koja Vam omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija na svim prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja, sa znakom Icon
 • Beskontaktne transakcije možete vršiti jednostavnim i brzim prislanjanjem kartice specijalnom POS terminalu sa znakom Icon
 • Za iznose do 4.000 dinara transakcije možete obavljati bez unosa PIN koda, a za iznose preko 4.000 dinara nakon unosa Vašeg PIN koda.
 • Mastercard debit PayPass kartica Vam pruža mogućnost da svojim sredstvima raspolažete u svakom trenutku do iznosa koji je raspoloživ na dinarskom i deviznom računu koji su vezani za Vašu karticu u zemlji I inostranstvu tako što transakcije u zemlji plaćate sa svog dinarskog računa, a transakcije u inostranstvu sa svog deviznog računa.

Način plaćanja

Sa svojom Mastercard debitnom beskontaktnom karticom vezanom za dinarski i devizni račun možete u zemlji i inostranstvu vršiti plaćanja roba i usluga i podizanje gotovine do iznosa stanja na Vašem dinarskom i deviznom računu.

Transakcije u Republici Srbiji

 • Sve transakcije po kartici koje želite da realizujete u Republici Srbiji, Banka će obračunati i naplatiti u dinarima zaduživanjem Vašeg dinarskog tekućeg računa.
 • Ukoliko novac podižete na bankomatima Eurobank, možete izabrati račun sa koga želite da se izvršiti isplata. U slučaju da se isplata vrši sa deviznog računa, Banka će izvršiti konverziju po važećem kupovnom kursu za devize Eurobank za valutu EUR.
 • Za plaćanje željene transakcije potrebno je da na bar jednom od računa (dinarskom ili deviznom tekućem računu) bude raspoloživo dovoljno sredstava da bi se platio celokupnan iznos transakcije, računajući i eventualnu proviziju.
 • Ukoliko na dinarskom računu nemate dovoljno raspoloživih sredstava kojima bi se platio celokupan iznos, Banka će u celosti zadužiti Vaš devizni račun, obračunom po kupovnom kursu za devize Eurobank iz kursne liste važeće na dan knjiženja za valutu EUR.
 • Ukoliko ni na jednom računu nema sredstava za plaćanje celokupnog iznosa, transakcija ce biti odbijena, (iznosi raspoloživi na računima se ne sabiraju).

Transakcije u inostranstvu

 • Sve transakcije u stranoj valuti koje realizujete u inostranstvu, Banka će obračunati i naplatiti u valuti EUR, zaduživanjem Vašeg deviznog računa.
 • Za plaćanje transakcije potrebno je da na bar jednom od računa (deviznom ili dinarskom tekućem računu) bude raspoloživo dovoljno sredstava da bi se platio celokupan iznos transakcije, računajući i eventualnu proviziju.
 • Ukoliko na deviznom računu nemate dovoljno raspoloživih sredstava u valuti EUR, Banka će plaćanje u celosti (transakcija+provizija) izvršiti zaduživanjem Vašeg dinarskog tekućeg računa po prodajnom kursu za devize Eurobank koji se primenjuje na dan knjiženja transakcije.
 • Ukoliko transakciju izvršite u drugoj stranoj valuti, vrši se konverzija u valutu EUR po kursu Mastercard na dan zaduženja. Ukoliko ni na jednom od Vaših računa nema sredstava za plaćanje celokupnog iznosa,, transakcija će biti odbijena, (iznosi raspoloživi na računima se ne sabiraju)

Uslov za dobijanje MasterCard debitne beskontaktne kartice vezane za dinarski i devizni račun

Uslov za dobijanje međunarodno važeće Mastercard debitne beskontaktne platne kartice Eurobanke vezane za dinarski i devizni račun je da ste punoletni i da posedujete vežaću ličnu kartu ako ste rezident, odnosno važeći pasoš ukoliko ste nerezident.

Kao korisnik kartice morate imati otvoren tekući dinarski račun i devizni račun kod Eurobanke, ukoliko nemate otvorene tekuće račune, Banka će Vam ih otvoriti prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje kartice.

Kako dobiti karticu?

Da biste postali korisnik Mastercard debitne beskontaktne kartice Eurobanke, vezane za dinarski i devizni račun posetite najbližu ekspozituru Eurobanke gde možete dobiti detaljne informacije i podneti Zahtev za izdavanje Mastercard debitne beskontaktne kartice.
Top