Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obaveštenje klijentima Eurobank a.d. o prestanku važenja zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

23.06.2020.godine

Obaveštavamo vas da, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, olakšice u otplati obaveza prestaju:
 • 29. juna 2020. za kredite
 • 30. juna 2020. za dozvoljeno prekoračenje platnog računa za fizička lica odnosno 1.jula 2020. za pravna lica
 • od 23. juna 2020. za kreditne kartice
 • 29. juna 2020. za revolving kredite
 • 29. juna 2020. za vanbilansne plasmane.
KREDITI

Za klijente koji su prihvatili moratorijum (zastoj u otplati obaveza), nastavak u otplati obaveza po kreditima primenjuje se počev od 30. juna 2020. godine, u zavisnosti od datuma dospeća obaveze iz inicijalnog plana otplate.

U nastavku se nalaze primeri nastavka otplate obaveza:

 • Ukoliko rata po kreditu dospeva 1-og u mesecu i ista nije naplaćena u periodu zastoja, prva rata za naplatu nakon moratorijuma dospeva 1. jula 2020.
 • Ukoliko rata po kreditu dospeva 20-og u mesecu i ista nije naplaćena u periodu zastoja, prva rata za naplatu nakon moratorijuma dospeva 20. jula 2020.
 • Ukoliko se klijent opredelio za primenu moratorijuma pre 31. marta, na primer rata po kreditu je dospevala 25. marta, prva rata za natplatu nakon moratorijuma dospeva 25. jula.
Preostali rok otplate kredita za klijente koji su prihvatili moratorijum biće produžen za period trajanja moratorijuma, a redovna kamata za period moratorijuma biće pripisana glavnici i ravnomerno raspoređena na preostali period otplate uvećan u zavisnosti od toga koliko je moratorijum trajao.

Za fizička lica, pravna lica i preduzetnike koji pripadaju segmentu mikro kredita,a koja su prihvatila moratorijum, redovna kamata biće obračunata u skladu sa inicijalnim planom otplate kredita.

Za pravna lica iz segmenta korporativnih klijenata, redovna kamata biće obračunata na stanje nedospelog duga koji je postojao na dan početka moratorijuma, za ceo period moratorijuma, umanjeno za otplate koje su smanjile ovaj dug, ukoliko ih je bilo tokom perioda moratorijuma.

Nove planove otplate kredita Banka će dostaviti klijentima nakon 30. juna 2020. godine, koji će sadržati podatke o stanju duga, prikaz rata uz tačno navođenje glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda, rok dospeća i efektivnu kamatnu stopu.
DOZVOLJENO PREKORAČENJE PLATNOG RAČUNA

Za klijente koji su prihvatili moratorijum na dozvoljeno prekoračenje platnog računa, redovna kamata za mesec mart, april i maj nije naplaćena i ista će biti naplaćena u naredna tri meseca i to na sledeći način:

 • Naplata obračunate kamate za mesec mart biće izvršena 1. jula
 • Naplata obračunate kamate za mesec april biće izvršena 3. avgusta
 • Naplata obračunate kamate za mesec maj biće izvršena 1. septembra.
Nakon isteka moratorijuma, redovna kamata nastavlja da se obračunava i naplaćuje u skladu sa redovnom dinamikom.

Svim klijentima koji su prihvatili moratorijum, period trajanja dozvoljenog prekoračenja se produžava za 3 meseca, pri čemu se za klijente kojima je dozvoljeno prekoračenje isticalo tokom trajanja moratorijuma, period trajanja produžava za dodatna 3 meseca. 

O tačnim datumima dospeća i iznosima klijenti će biti informisani putem mesečnog izvoda.
Naplata putem trajnog naloga biće aktivirana počev od 30. juna 2020, te molimo klijente da obezbede sredstva na svojim računima za naplatu već dospelih i budućih obaveza.
KREDITNE KARTICE

Počev od 23. juna 2020. godine prestaje moratorijum u otplati dugovanja po kreditnim karticama. Redovna otplata obaveza nastavlja se od 01. jula u skladu sa iznosima i rokovima dospeća navedenim na mesečnom izvodu koji će klijenti dobiti tokom jula.

Za korisnike revolving funkcionalnosti kreditnih kartica, kod kojih se izmirenje obaveza obavlja minimalnom uplatom, obaveze po osnovu redovne kamate i naknade obračunate tokom moratorijuma biće pripisane glavnom dugu, kako bi se one ravnomerno rasporedile za dalju otplatu. U izvodu koji će klijenti dobiti tokom jula, biće obavešteni o iznosu kamate kao i minimalnom iznosu za uplatu.

Za klijente koji otplaćuju transakcije na rate (instalment funkcionalnost kreditnih kartica), rate i naknade koje su odložene tokom moratorijuma su pripisane glavnom dugu i na njih se neće obračunavati kamata. Klijenti mogu otplatiti odložene rate dinamikom kojom žele, uz poštovanje ugovorenog minimuma za uplatu.

Za klijente korisnike poslovnih kreditnih kartica, dugovanje nastalo pre i tokom trajanja moratorijuma dospeva u celosti na naplatu tokom jula 2020. godine. O tačnim datumima dospeća i iznosima, klijenti će biti informisani putem mesečnog izvoda.
REVOLVING KREDITI

Dana 29. juna 2020. godine prestaje moratorijum u otplati revolving kredita.

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, nastavak u otplati obaveza po revolving kreditima primenjuje se počev od 30. juna 2020. godine.

U nastavku se nalazi primer nastavka otplate obaveza:

 • Ukoliko je klijent po ugovoru o revolving kreditu imao dospeće obaveza 1. aprila, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 1. jula 2020.

Nakon isteka perioda zastoja u otplati, ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu dospele kamate obračunate u periodu zastoja se ravnomerno rasporedjuje na preostali rok trajanja kredita.  Period trajanja kredita produžava se za 3 meseca, pri čemu se za klijente kojima je kredit isticao tokom trajanja moratorijuma produžava za dodatna 3 meseca. 

Zastojem u otplati su, izuzev u slučaju kada su to klijenti odbili, obuhvaćene sve nedospele, neplaćene obaveze po glavnici kredita koji su bili u stanju na dan 21. marta 2020. godine, kao i pripadajuća kamata za period moratorijuma, na način da je plaćanje tih obaveza odloženo, a kamata će biti ravnomerno raspoređena na produženi period otplate kredita.

VANBILANSNI PLASMANI

Dana 29. juna 2020. godine prestaje moratorijum za garancijske i dokumentarne poslove.

Naknade za garancijske i dokumentarne poslove vezano za predmete za koje su klijenti prihvatili moratorijum, će se ravnomerno rasporediti i naplatiti tokom naredna 3 meseca.

15.06.2020.godine

Poštovani/a,

U skladu sa “Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog Sistema” (Službeni glasnik RS, broj 33/2020), kao i na osnovu prihvatanja ponude za zastoj u otplati obaveza sa Vaše strane , Eurobank a.d. (u daljem tekstu Banka) je primenila zastoj u otplati Vaših obaveza u trajanju od 90 dana (moratorijum) počev od dana 31.03.2020. godine.

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da za klijente kod kojih je zastoj u otplati počeo da teče nakon isteka roka od 10 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Banke – 31.03.2020. godine moratorijum prestaje da važi 29.06.2020. godine.

Nakon prestanka važenja moratorijuma klijenti su dužni da nastave sa otplatom svojih obaveza prema Banci počev od prve naredne obaveze koja dospeva nakon prestanka moratorijuma.

Takođe želimo da Vas obavestimo da će Vam Banka u narednom periodu dostaviti detaljno obaveštenje o tačnom datumu prestanka moratorijuma za konkretan proizvod i stanju duga nakon prestanka moratorijuma , kao i novi plan otplate ukoliko je obavezan za konkretan proizvod a koji će sadržati podatke o stanju duga, prikaz rata uz tačno navođenje glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda, rok dospeća i efektivnu kamatnu stopu.

Vaša Eurobank

Top