Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Nerezidenti i organizacije trećeg sektora

Pod drugim nerezidentima podrazumevaju se strana preduzeća, madjunarodne vladine i nevladine organizacije, ambasade i slično. Organizacije trećeg sektora su udruženja građanja, fondovi, fondacije, zadužbine, sindikati i verske zajednice.

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa stranih pravnih lica - nerezidenata u Eurobanci je:

  • Rešenje republičkog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom
  • Rešenje o matičnom broju
  • PIB - izvod o poreskom broju klijenta
  • Obrazac OP - overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
  • Fotokopija lične karte/pasoša lica ovlašćenih za zastupanje

Pod drugim nerezidentima podrazumevaju se strana preduzeća, madjunarodne vladine i nevladine organizacije, ambasade i slično.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa u Eurobanci:

  • Akt o osnivanju nerezidenta u matičnoj zemlji
  • Statut/ profil nerezidenta
  • Fotokopije pasoša lica ovlašćenih za zastupanje nerezidenta u matičnoj zemlj
  • Ovlašćenje (pod uslovom da se odredjena osoba imenuje da u ime nerezidenta može da otvori račune u banci, da potpisuje i raskida bankarske ugovore, da raspolaže sredstvima nerezidenta kao i da daje i ukida ovlašćenja trećim licima da raspolažu sredstvima nerezidenta).

Organizacije trećeg sektora su udruženja građanja, fondovi, fondacije, zadužbine, sindikati i verske zajednice.

Potrebna dokumentacija za otvaranje tekućeg dinarskog računa:

  1. - Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova, saveznog ministarstva ili ministarstva za ljudska prava (društvene organizacije i udruženja građana - sportski klubovi, udruženja, savezi)
    - Rešenje ministarstva za rad i zapošljavanje (sindikati i sindikalne organizacije)
    - Akt nadležnog organa o osnivanju - verske organizacije i drugo
    - Rešenje ministarstva kulture (fondovi, fondacije i zadužbine)
  2. Rešenje o matičnom broju
  3. PIB – izvod o poreskom broju klijenta
  4. Obrazac OP –Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
  5. Zahtev za otvaranje računa ( formular banke)
  6. Ugovor o otvaranju i vodjenju računa/ u dva primerka ( formular banke)
  7. Karton deponovanih potpisa/ u tri primerka ( formular banke)
  8. Fotokopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje

Otvaranje deviznog računa :

  1. - Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova, saveznog ministarstva ili ministarstva za ljudska prava (društvene organizacije i udruženja građanja - sportski klubovi,udruženja, savezi)
    - Rešenje ministarstva za rad i zapošljavanje (sindikati i sindikalne organizacije)
    - Akt nadležnog organa o osnivanju - verske organizacije i drugo
    - Rešenje ministarstva kulture (fondovi, fondacije i zadužbine)
  2. Rešenje o matičnom broju
  3. PIB – izvod o poreskom broju klijenta
  4. Obrazac OP –Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
  5. Zahtev za otvaranje računa ( formular banke)
  6. Ugovor o otvaranju i vodjenju računa/ u dva primerka ( formular banke)
  7. Karton deponovanih potpisa/ u tri primerka ( formular banke)
  8. Fotokopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje
Top